เว็บทะเบียน             รายชื่อ นศ.ลงทะเบียน             ระบบขอเอกสารออนไลน์ ระบบขอคำปรึกษาด้วยเสียง
    ระบบขอคำปรึกษาด้วยเสียง ได้ที่ https://reg.rmutsv.ac.th/sos
    ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 6 - 19 เมษายน 2563 เพิ่ม-ถอน รายวิชา 20 - 26 เมษายน 2563
    ชำระเงินระหว่าง 27 เม.ย.- 3 พ.ค.63 และมีค่าปรับระหว่าง 4 - 24 พ.ค.63
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตตรัง
ชื่อผู้ใช้งาน (s1554041700XX)
รหัสผ่าน