*** หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้เจ้าหน้าที่ แต่ละคณะ/วิทยาลัย
ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ***
 
ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตตรัง
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ คณะ/วิทยาลัย
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน